Friday, April 28, 2006

Rabbeinu Avraham ben Harambam

(1186-1237; Egypt):

i. Ma'amar al Odot Derashot Chazal:

(Note: I believe that this piece was originally written in Arabic. I present it here in Hebrew translation.)

רבינו אברהם בן הרמב"ם, מאמר על אודות דרשות חז"ל (ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ג); ז"ל

דע, כי אתה חייב לדעת, כי מי שירצה להעמיד דעת ידועה, ולישא פני אומרה, ולקבל דעתו בלי עיון והבנה לענין אותו דעת אם אמת אתה אם לא, שזה מן הדעות הרעות, והוא נאסר מדרך התורה וגם מדרך השכל, ואינו ראוי מדרך השכל מפני שהוא מתחייב גרעון וחסרון בהתבוננות מה שצריך להאמין בו, ומדרך התורה מפני שנוטה מדרך האמת ונוטה מעל קו הישר, אמר השי"ת (ויקרא יט, טו) לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט וגו', ואמר (דברים א, יז) לא תכירו פנים במשפט וגו', ואין הפרש בין קבלת אותו דעת להעמידה בלא ראיה, או בין שנאמין לאומרה ונשא לו פנים ונטען לו, כי האמת אתו בלי ספק, מפני שהוא אדם גדול, הימן וכלכל ודרדע, שכל זה אינו ראיה אבל אסור, ולפי הקדמה זו לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם, לשלימות תכונתם בפירוש התורה ובדקדוקיה ויושר אמריהם בביאור כלליה ופרטיה, שנטען להם ונעמיד דעתם בכל אמריהם ברפואות ובחכמת הטבע והתכונה, [ולהאמין] אותן כאשר נאמין אותן בפירוש התורה שתכלית חכמתה בידם, ולהם נמסרה להורותה לבני אדם, כענין שנאמר (דברים יז, יא) על פי התורה אשר יורוך וגו'.

אתה רואה החכמים במה שלא נתברר להם מדרך סברתם ומשאם ומתנם אומרים: האל[ק]ים! אלו אמרה יהושע בן נון לא צייתנא ליה, כלומר לא הייתי מאמין בזה ואע"פ שהוא נביא, כיון שאין בידו יכולת להודיע הענין בכוונה מדרך הסברא והמשא והמתן והדרכים שבהם ניתן להדרש, ודי בזה ראיה ומופת, ולא נענעין להם עוד, כיון שאנחנו מוצאים להם אומרים שלא נתאמת ולא נתקיימו בגמרא דברי הרפואות, וכענין תקומה שאמרו (שבת סו:) שמונע להפיל הנפלים שלא נתאמת, וכיוצא בהם עניינים רבים שדברו פרק שמונה שרצים במס' שבת וכו', ובמקומותיהם אתרץ דברים שבחנו אותם הבוחנים ונשמעו ביניהם וסמכו הם עליהם, ולא יודה על אמתת עיון רופא אמתי ולא שכלי.

ודע כל לא יתחייב בעבור מה שאמרנו שיהא מה שאמרו חז"ל אי כפית אכול אי צחית שתה אי בשל קדרך שדי במכמנא, הדברים שאמרנו, כי זה המאמר הוא עיקר הבריאות כאשר אמתוהו הבחינה ורפואות הרופא, ר"ל שלא יאכל אדם עד שירעב, ושלא ישתה עד שיצמא, וכשיצמא שלא יאחר לשתות, וכשיתעכל המזון שבמעיו שישליכנו ולא יאחרנו, שאם צריך לנקביו שלא ישהה אותם.

וכן אין לנו לטעון לאריסטו ולומר הואיל ואדון חכמי הפילוסופים הוא והקים מופתים אמתים על מציאות הבורא ית' וכיוצא בזה מהדברים אמתים שבאו במופת ופגעו דרך האמת, כי כן מצא האמת באמונת קדמות העולם, ושאין הבורא ית' יודע הפרטים וכיוצא בזה, ולא להכזיבו ולומר הואיל וטעה באמונת אלו כי כן טעה בכל אמריו.

אבל יש לנו ולכל נבון וחכם להתבונן כל דיעה וכל מאמר, על דרך שיש להתבונן אותה, ולאמת ולקיים מה שראוי לקיים, ולבטל מה שראוי לבטלו, ולעמוד מלפסוק הדין במה שלא הוכרע האחד משני הפכים, אמרו מי שאמרו, כאשר אנו רואים אותם ז"ל שאמרו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה, וכן הם עושים במה שלא הוכרע האחד משני הפכין שמעמידים אותו באמרם בו "תיקו", וחוזרים להם מדעת שנתאמת להם באמרם בהרבה מקומות חזר בו ר' פלוני מדבריו, חזרו (בהם) [ב"ה] להורות כדברי בית שמאי, וגדול מזה בהוראתם ואהבתם דרך המשפט אמרו אוקי רבא אמורא עליה ודרש ואמר דברים שאמרתי בפניכם טעות הם בידי, וענינים אלו וכיוצא בהם אין להבינם ולהתבונן אותם מפני שהיה גדול העצה והחכמה אלא מפני הראיות והמופתים שיש עליהם, וכן אמר אבא מורי ז"ל ביאורה, והוא דבר מבואר וענין קל בעיני כל נוטה מעל תאות גופו.

וראיתי להביא כאן מאמר שאמרו ז"ל ואבארו לך כדי שיתיישב ויתקבל בדעתך אהבתם האמת והודאתם עליו אמרו מי שאמרו, אמרו ז"ל בגמ' דפסחים (צד:) ת"ר חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים וכו' עד אמר רבי נראים דבריהם שביום מעינות צוננים ובלילה מעינות רותחים, ועתה שמע פירוש המימרא אמר רבי, לדעת חכמי ישראל שגלגל קבוע ועומד ולא יתנדנד ולא יתנועע והכוכבים והמזלות הם הנעים והנדים, ולחכמי אומות העולם שגלגל נע ונד והכוכבים והמזלות אין להם תנועה, אך הם כמסמרות נטועים ונעים בתנועות הגלגל ולא מעצמם להשיבם על דעת חכמי אומות העולם ולומר שגלגל קבוע, שהרי אנו רואים מזלות הקטנים השמאלי מהם והימיני, שלא ימצא לעולם השמאלי בימין ולא הימיני בשמאל אלא עומדים במקומם ולא יזוזו משם, הוא שאמרו חז"ל (שם) מעולם לא נראית עגלה בדרום ולא עקרב בצפון וכו', וזאת לא יתחייבו בה אומות העולם, אלא באמרם כי סבת הגלגל ותנועתו הוא מן הצפון לדרום או מן הדרום לצפון, אבל בהיותם סוברים כי תנועת הגלגל העליון הוא ממזרח למערב, וגלגל המזלות ממערב למזרח [נסתלקה התשובה ונשארה המחלוקת כי באומרו תנועת הגלגל שהיא ממזרח למערב וגלגל המזלות ממערב למזרח] ימצא כי עגלה בצפון ועקרב בדרום ולא יזוזו ממקומם, ולא יראה השמאלי ימיני ולא הימיני שמאלי כאשר נודע למי שהבינו בזה הענין והבין בענין התכונה, כי אין ספק כי רבי בהשיבו עליהם, שחשב כי סברתם היתה שתנועת הגלגל בין הצפון והימין, ישרה תשובתו מעולם לא ראינו וכו', ורב אחא הביא ספק על תשובה זו ואמר כי דילמא כי סדנא דרחייא וכי צנורא דדשא, ר"ל ואלו הגלגל בכללו יתנועע המזלות עומדת במקומה והגלגל סובב בתוך העוגה, כאשר תנוד הרחיים בתוך הכלי הסובב אותה, והעץ העומד בתוכה קיים ועומד במקומו, כן יהיה הגלגל סובב ועוגת המזלות עומד ישמור מקומו ולא ינוד השמאלי והימיני המזרחי והמערבי, זהו פירוש כי סדנא דריחייא, ופי' כי צרונא דדשא, ר"ל כאשר יסוב ינוד הדלת על מקומות שהציר סובב כאשר תסוב הדלת על צירה שעקר הדלת סובב ומשתנה מקומו, והציר עומד ולא ינוד, והאמת כי זה רחוק מגלגל קבוע ומזלות חוזרים, ואין צורך לכל זה כיון שנתברר שתנועת הגלגל בין פאתי מזרח ומערב כאשר בארנו.

ואמר בסוף הברייתא חכמי ישראל אומרים ביום חמה הולכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע, ודעת זו בלי ספק דבוקה לגלגל קבוע ומזלות חוזרים, וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למעלה מן הארץ ובלילה למטה מן הארץ, ודעת זו בלי ספק דבוקה לגלגל חוזר ומזלות קבועים, וכאשר שמע רבי הדברים האלה שהם תוצאות מן ההקדמות שחלקו בהם תחילה, הכריע דעת חכמי אומות העולם בראיה זו, שאמר נראים דבריהם שביום מעינות צוננים ובלילה מעינות רותחים, והנה זה עם היות ראיה זו רפה וחלושה כאשר אתה רואה.

ומעתה התבונן מה שהורונו בברייתא זו, ומה יקר עניינה שלמדו, כי רבי לא הביט בדעת אלו אלא מדרך הראיות בלי להשים על לב [לא לחכמי ישראל] ולא לחכמי אומות העולם, והכריע דעת חכמי אומות העולם מפני ראיה זו שחשב כי היא ראיה מתקבלת, שביום מעינות צוננים ובלילה מעינות רותחים, והתבונן חכמת זה הסוד כי רבי לא פסק כדעת חכמי אומות העולם, אלא שהכריע דעתם מדעת שיקול הדעת בראיה שזכרנו, זהו שאמר נראים דבריהם הוא מלה מורה על הכרעה, ואלו נתברר לא בודאי ובראיה שגלגל חוזר ומזלות קבועים היה פוסק הלכה כמותם, כאשר עשו זולתו מן החכמים ז"ל בדעות אחרות, ואמר נצחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל.

ובאמת נקרא אדון זה "רבינו הקדוש" כי האדם כשישליך מעל פניו השקר ויקיים האמת ויכריענו לאמיתו ויחזור בו מדעתו כשיתבאר לו הפכה אין ספק כי הוא קדוש.

והנה נתבאר לנו כי החכמים ז"ל אינם מעיינים הדעות ולא מביטים אותם אלא מצד אמיתתם ומצד ראיותיהם, לא מפני האומר אותו יהיה מי שיהיה. עכ"ל

You must know that one who wishes to support a known opinion, and to favour its proponent and accept his view without studying or understanding it to ascertain whether it is true – this is one of the wrong mindsets, and is forbidden from the perspective both of the Torah and of reason. From the perspective of reason, because the perpetrator is guilty of insufficient investigation into what he is supposed to be believing; and from the perspective of Torah, because he strays from the path of truth and the "straight line," whereas God says, "You shall not favour the poor and you shall not honour the great; with fairness shall you judge your fellow," (Leviticus 19:16) and "You shall not show favouritism in judgment" (Deuteronomy 1:17). There is no difference between (a) accepting and supporting that opinion without having proof of it, and (b) believing its proponent, favouring him and advocating on his behalf on the grounds that since he is a great man, he must be right; for this is not proof, but, rather, it is forbidden. Accordingly, we are not obliged, on account of the great superiority of the sages of the Talmud, and their expertise in their explanations of the Torah and its details, and the truth of their sayings in the explanation of its general principles and details, to defend them and uphold their views in all of their sayings in medicine, in science and in astronomy, or to believe them [in those matters] as we believe them regarding the explanation of the Torah, which they had completely mastered and which it was their role to teach, as it says, "According to the Torah that they teach you" (Deuteronomy 17:11).

You see the sages saying regarding matters that their reasoning and discussion have not clarified for them, "By God! If Joshua bin Nun had said it, I would not listen to him." Meaning, I would not have believed it, despite his being a prophet, because he would be unable to demonstrate the point via reasoning or discussion or the proper methods of learning. Proof or empirical evidence [to the contrary] is sufficient to justify our not heeding the words of the sages [in such matters], since we find that they made medicinally related statements in the Gemara which have not been justified or validated – for example, the preserving [stone] which they said (Shabbat 66b) prevents abortion, which has not been justified, and similarly many things that they spoke of in Chapter Shemoneh Sheratzim in Tractate Shabbat, etc.; in their proper places, I will explain the things that their experimenters tested [successfully], which were known among them and which they relied upon, but which do not seem correct to a true or intelligent physician.

Know that what we have said does not mean that [we should invalidate] Chazal's statement (Berachot 62), "If you are hungry, eat; if you are thirsty, drink; pour out your pot before it boils;" for this statement – that one should not eat until he is hungry, that he should not drink until he is thirsty, that he should not delay drinking once thirsty, and that he should not delay in expelling the food in his innards once it has been digested, meaning that he should not restrain himself when he feels the need to relieve himself – reflects the essence of healthy living, as has been verified by experiment and by physicians' treatments.

So, too, we need not argue on behalf of Aristotle, claiming that since he is the greatest of the wise philosophers, and demonstrated the existence of the blessed Creator and other things that he happened to get right and correctly demonstrate, he must also have discovered the truth in believing in the eternality of the world, and that the blessed Creator does not know the details [of what happens in the world], and similar [ideas]; nor must we contradict him [at every turn], claiming that since he erred in these beliefs, he must have erred in all of his statements.

Rather, we, and every wise and understanding person, should consider each idea and statement in the manner appropriate to it, verifying and validating what it is appropriate to validate, invalidating what it is appropriate to invalidate, and refraining from drawing conclusions in matters that have not been decided either way – regardless of who said it; just as we see that [Chazal] would say: "If it is a [Sinaitic] tradition, we will accept it, and if it is a logical argument, then there is a counterargument;" just as they would do regarding matters that had not been decided one way or the other – they would say, "Let it stand [unresolved];" just as they would recant from a view they had believed correct, as they say in many places, "Rabbi So-and-So recanted from what he had said," "Beit Hillel recanted and ruled like Beit Shammai," and, in their demonstration and love of the just path, they went even further, saying, "Rava got himself an expounder, and said, 'The things I said before you were my mistake.'" These and like matters should be understood and considered as the consequence not of superior counsel or wisdom, but of proofs and empirical evidence; this is what my father [Rambam] of blessed memory said the explanation is, and so is it clear and evident to anyone who [thinks straight].

I have seen fit at this point to quote and explicate a statement of Chazal in order that Chazal's love of truth, and their willingness to recognize it from whatever the source, be accepted and settled in your mind. They said in the Gemara of Pesachim (94b), "The rabbis taught: 'The Jewish sages say that the sphere is stationary and the constellations rotate ... Rabbi [Yehuda Hanasi] said, "Their opinion seems correct, for during the day the wells are cool, and at night the wells are hot."'" Now listen to the explanation of the statement....

And it says at the end of the baraita, "The Jewish sages say, the sun travels beneath the firmament by day, and above the firmament by night" – this view being doubtless a corollary of [their opinion that] the sphere is stationary and the constellations rotate – "and the gentile sages say that the sun travels above the earth by day and below the earth by night" – this view being doubtless a corollary of [their opinion that] the sphere rotates and the constellations are stationary. When Rabbi [Yehuda Hanasi] heard these statements, which follow from their previous dispute, he decided in favour of the gentile sages' view based on the following proof: he said that their statement seems correct, because the wells are cool during the day and hot at night; notwithstanding that this proof is weak, as you can see.

And now, consider the guidance [Chazal] provided us in this baraita, and how precious is the principle that they taught: Rabbi [Yehuda Hanasi] regarded these opinions based on the evidence alone, taking into account neither [the identities of] the Jewish sages nor those of the gentile sages; and he favoured the gentile sages' view on the basis of this proof, which he thought would be accepted – that the wells are cool by day and hot by night. Reflect upon the wisdom of his deliberation: Rabbi [Yehuda Hanasi] did not decide conclusively in favour of the gentile sages' view, but merely favoured it as being more probable on the basis of the proof we have mentioned; this is why he said "Their statement appears correct" – a word suggestive of favouring one opinion [as opposed to accepting it conclusively]. If it had been decisively proven to him that the sphere rotates and the constellations are fixed [on it], he would have decided definitively in their favour, as other sages did regarding other matters, saying, "The gentile sages defeated the sages of Israel."

Truly is this master referred to as "our holy rabbi," for when a man throws off falsehood, retains truth, decides in its favour and retracts from his initial opinon when its opposite is proven to him, there can be no doubt that he is holy.

Thus is is clarified to us that our sages considered different views by examining their correctness and the proofs in their favour, not based on their exponents, whoever they might be.

[translation partially from The Stone Edition Tanach, Rabbi Nosson Scherman, ed., New York: Mesorah, 1996; partially from
www.zootorah.com/controversy/sources.html on Rabbi Natan Slifkin's website; but largely my own]

Note: A prominent Israeli rabbi has challenged the authenticity of this work. Rabbi Natan Slifkin, on his website, notes the following:

The treatise was translated into Hebrew in the 16th century, long before the maskilim came into existence. Fragments of the original Arabic, dating probably from the 14th century, were discovered in the Cairo Geniza. The treatise has been printed in the Ein Yaakov for a long time [over 100 years], without anyone challenging it as being heretical.

I would add that in all that time, no one, or virtually no one, challenged its authenticity. In addition, Rabbi David Sinzheim, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach (see below, this section, for both), and Rabbi Shaul Israeli (Perakim Bemachshevet Yisrael, Chap. 21 (Pardes Chana, Israel: Midrashit Noam, 1973/74)) explicitly assumed it to be authentic. See also the post by Rabbi Gil Student at http://hirhurim.blogspot.com/2006/07/afikei-mayim-vi_04.html for a detailed discussion of the passage's authenticity.

ii. Milchemot Hashem, p. 72: In describing the solar system, R. Avraham cites from Pesachim 94b the view of the gentile sages regarding the path of the sun at night, and Rabbi Yehuda Hanasi’s approbation of it, although it is presented there (in the Gemara) in contrast to the opinion of Chazal (belongs to III-B-2).

רבינו אברהם בן הרמב"ם, מלחמות השם (ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ג), עמוד עב; ז"ל

ואיני יודע דעתם בשמים מה היא, אם הם סוברים שהשמים גבוה על הארץ כתקרה שעל הבית, הנה אנחנו רואים בעינינו השמים סובבים בעיגול, ובפירוש כתוב בברייתא בגמ' דפסחים (צד, ב) שחכמי אומות העולם אומרים שהשמש מהלכה ביום למעלה מן הארץ ובלילה למטה מן הארץ, ואמר [רבי] נראין דבריהן שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין. עכ"ל


I do not know what their [ignorant people—DES] understanding of the heaven is. Do they think that the heaven is above the earth like a ceiling covering a house? But, we see with our own eyes that the heaven is a circular dome. It is also clearly stated in the Baraita in the Gemara in Pesachim (94b) that the Sages of the nations of the world maintain that the sun travels above the earth by day and below the earth at night, to which Rabbi said: their view is preferable, for the wells are cool by day but hot at night.

[Translation by Fred Rosner in The Wars of the Lord, p. 127.]

(Reference from R. Natan Slifkin, “Response to Rav Moshe Shapiro and Critique of Afikei Mayim,” version 1.11, II, Example #1.)

No comments: