Friday, April 28, 2006

Rabbi Gedalya Nadel

(1923-2004; Israel; talmid of the Chazon Ish), Betorato Shel Rav Gedalya, Introduction to Bereishit, section 4. Note first the prefatory comments of the redactor, Rabbi Yitzchak Sheilat, in footnote 1 of the introduction to Bereishit:

בתורתו של ר' גדליה, הערה 1 (מאת ר' יצחק שילת) להקדמה לבראשית (מעלה אדומים: שילת, תשס"ד); ז"ל

הרשימה היתה לעיני הרב ז"ל, והוא אישר אותה. בערוב ימיו הביע שוב את רצונו שהדברים יודפסו כמות שהם.

הערה ואזהרה. א"ה: בפרק שלפנינו ישנם דברים שאינם שווים לכל נפש. הקורא בהם ואינם מתיישבים על דעתו – משום שהורגל בדעות אחרות – יחזיק בדעות האחרות שיש בענינים אלה לגדולים וטובים. ע' בהקדמת מו"נ לרמב"ם ז"ל, שכתב: "ולא יהרוס ויקפוץ עצמו להשיב על דברי, שאפשר שיהיה מה שהבינו מדברי חילוף מה שרציתיו, ויזיקני תחת רצותי להועילו, ויהיה משלם רעה תחת טובה. אבל יתבונן בו כל מי שיבוא לידו, ואם ירפא לו מדוה לבבו ואפילו בענין אחד מכל מה שיסופק – יודה ה', ויספיק לו מה שהבין. ואם לא ימצא בו דבר שיועילהו בשום צד – יחשבהו כאילו לא חובר". המעיין בהקדמת ספר זה על יחסם של גדולי הדור אל הרב בעל השמועה ז"ל, ידע להיזהר בגחלתו, ולא להיות ח"ו בכלל "והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האון" (ע' ברכות יט.) עכ"ל

The draft [of the Bereishit commentary] was seen by [Rabbi Nadel], and he authorized it. Near the end of his life he reiterated his desire that it be published in its present form.

Note and warning. Says the author [Rabbi Sheilat]: Parts of the following chapter are not for everybody. If one reads them and they do not sit well with him – because he is accustomed to different beliefs – he should assume the other views on these matters to be great and good. Look at the introduction to The Guide to the Perplexed of the Rambam, who writes, “[The reader] should not be hasty to dispute what I say, because it may be that what he has understood from what I said is the opposite of what I meant, and then he will be attacking me in return for my desire to help him, repaying bad for good. Rather, whoever obtains [this book] should consider its contents, and if it heals the affliction of his heart in even one area in which he had harboured doubt, thank God, and what he has understood shall be sufficient for him. And if he does not find anything in it that helps him in any way, he should consider it as if it had not been written.” If one reads, in the introduction to this book, about how the [Torah] leaders of the generation related to [Rabbi Nadel], he will know to exercise caution with respect to [Rabbi Nadel’s] burning coal [i.e., he will know to respect his teachings], so as not to be, God forbid, one of those who [speak ill of Torah scholars and share the fate of evildoers] (cf. Berachot 19a).

[Translation by HWMNBN.]


Main body of text:

ר' גדליה נדל, בתורתו של ר' גדליה (הורשם על ידי ר' יצחק שילת), הקדמה לבראשית, אות ד (מעלה אדומים: שילת, תשס"ד); ז"ל

יש להבין שבידיעת המחויב הנמנע והאפשר מצד השכל – יכולה ליפול טעות. הידיעה האנושית מתפתחת, ויש דברים שפעם נחשבו לאמיתיים, ואחר כך הופרכו. למשל, במשך מאות שנים היו בטוחים שחוקי המיכניקה של ניוטון הם החוקים שעל פיהם סובב והולך כל עולם החומר. ההוכחות שלו היו משכנעות. הוא הסביר על פי חוקים פשוטים את כל מהלך הכוכבים, ולפעמים היה אפשר לצפות מראש לפי חוקים אלה שבמקום מסוים צריך להיות כוכב בגודל מסוים שעדיין לא נתגלה, ואכן נתגלה שם כוכב באותו גודל. אך אחרי מאות שנים מצא איינשטיין שחוקי ניוטון אינם תקפים במהירויות גבוהות הקרובות למהירות האור. היה צורך לנסח מחדש את חוקי המכניקה, כך שיתאימו גם לממצאים החדשים. בכלל, אין לאדם ידיעה מוחלטת לגבי שום דבר שבעולם החמרי. ההכרה הודאית היחידה היא הכרת החלל והזמן, כי מושגי החלל והזמן הם שני הכלים ההכרחיים שבאמצעותם מכיר האדם את העולם. ואפילו לגבי מהותם של החלל והזמן עצמם יש ויכוח, כפי שעוד נדבר להלן.

גם לגבי דברים מסוימים שהרמב"ם חשבם לנכונים מבחינה מדעית, יודעים אנו כיום שטעה, והוא בוודאי היה מודה לנו בזה. וכך כותב הרמב"ם גם על חז"ל, שהמדעים הלימודיים לא היו כל כך מפותחים בזמנם, והם לא דיברו בהם בקבלה מן הנביאים, אלא לפי מה שהיה ידוע בדורותיהם, ויש דברים שהידע בהם השתנה (מו"נ ח"ג פי"ד, וע' גם ח"ב פ"ח). כאשר המציאות מוכיחה שקביעה מדעית מסוימת אינה נכונה – יש הכרח לשנות את הקביעה הזאת. השכנוע השכלי, לפי הידע והנתונים של האדם באשר הוא שם, כפוי על האדם. עכ"ל

One should realise that errors can occur in man’s intellectual effort to determine what is necessary, what is impossible, and what is possible. Man’s knowledge expands continually, and there are things that were once considered true, and then later refuted. For example, for centuries it was considered certain that Newton’s laws of mechanics held true for all matter. The proofs were compelling. He was able to explain, using simple laws, all the movements of the stars, and sometimes it was possible to predict based on these laws that in a certain place there ought to be a star of a certain size that had not yet been discovered, and such a star would indeed be discovered in that spot. Yet, after centuries, Einstein found that Newton’s laws do not hold at high speeds, velocities close to the speed of light. It was necessary to develop new laws of mechanics that would accord with the new discoveries. In general, man has no certain knowledge regarding any aspect of the physical world. The only certainty is the perception that there exist space and time, for the conceptions of space and time are the two necessary tools using which man perceives the world. And even regarding the nature of space and time themselves there is debate, as we will discuss later at greater length.

Likewise regarding certain scientifically related ideas that the Rambam believed correct, we now know that he erred; he would certainly agree with us on this point. The Rambam writes the same regarding Chazal – that the investigative sciences were less developed in their days, that they spoke on these topics without any prophetic tradition, but rather based on what was known in their times, and that the understanding of certain things has changed [since their time] (The Guide to the Perplexed 3:14; see also 2:8). When empirical reality demonstrates that a certain scientific belief is incorrect, it is necessary to change that belief. Man has no choice but to be intellectually persuaded, in accordance with his current knowledge and information.

[Translation by HWMNBN.]

No comments: