Friday, April 28, 2006

Rabbi Yitzchak Lampronti

(1679-1756; Italy), Sefer Pachad Yitzchak, entry "Tzeydah":

ר' יצחק למפרונטי, פחד יצחק, "צידה"; ז"ל

...
ואני הצעיר הכותב אי לאו דמסתפינא אמינא דבזמננו שחכמי התולדות הביטו וראו וידעו וכתבו דכל בעל חי יהיה מי שיהיה הוה מן הביצים וכל זה הוכיחו בראיות ברורות א"כ שומר נפשו ירחק מהם ולא יהרוג לא פרעוש ולא כינה ואל יכניס עצמו בספק חיוב חטאת.  ובדבר הזה אמינא דאם ישמעו חכמי ישראל ראיות אוה"ע יחזרו ויודו לדבריהם כמו בגלגל חוזר ומזל קבוע.  עיין אלפסי ור"ן פ"א דשבת דף ק"א ע"ב ושלטי הגבורים שם אות ב' דנחלקו הפוסקים אם הפרעוש הוא הלבן או השחור אלא ששאלתי את פי מ"ע מוהררי"ב נר"י ממנטובה וקיים ההיתר.  בתשובתו זאת נשאלתי אם בעת הזאת שמלאה הארץ דעת החוקרים העסקנים בדברים האומרים כי כל בעל חי נולד ומתהוה מביצה מותר להרוג כנה בשבת.  והשיבותי שאין לשנות הדינים המיוסדים על קבלת קדמונינו בשביל חקירת חכמי א"ה.  הלא תראה שהרבה מן החוקרים מכחישים בראיות דבר עין הרע והרמב"ן ז"ל כתב שדי לסתור דבריהם במ"ש בגמ' לענין דינא אסור לעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה.  ואין צורך למאמין לבקש ממקום אחר ראיות וטענות אע"פ שישנן רבות ועצומות כי תספיק קבלת רבותינו שעל אדני הדבר הזה הטביעו ויסדו דין ומשפט גמור ועוד עדות נאמנה אצלי מ"ש בגמ' דפסחים על ענין אם הגלגל קבוע ומזל חוזר שחזרו חכמי ישראל באותו הזמן והודו לחכמי א"ה, וסוף דבר אחרי מאות רבות משנים כל התוכנים מא"ה בחקירתם עפ"י הנסיון והמופת שבו לדברי חכמינו וקבלתנו הקדמונית וא"כ אין לזוז ממה שנפסק עפ"י גמרתנו אפי' כל רוחות החקירות האנושיות שבעולם באות ונושבות בו כי רוח ה' דבר בנו.  אכן חסר דעת החוקר ואין שכלו מגיע לעומק חכמת הטבע ומעשה בראשית כי רב הוא וכתוב מגיד דבריו ליעקב וסוד ה' ליראיו וחכמי א"ה לא ידעו ולא הבינו בטבע כי אם שטחיות הדברים הנראה לעין ולא פנימותם כאשר השכילו מקבלי מעשה בראשית כמ"ש הר"ן ז"ל בדרשותיו.  ועוד אפי' יהבינן להו בהא מילתא כל טענתייהו לא אמרו שכל הדברים פרים ורבים מחבור זכר ונקבה, אלא שכל הנולד מתחלה מביצה וגם מכנים יתאמת מאמרם שנולדים מביצה המתהוה מן הזיעה.  ורש"י ז"ל כתב במס' ע"ז על ביצי כנים מינא הוא דמתקרי ביצי כנים ודקין הן ובלעז לינדריס והוא מג' דשבת פ' שמונה שרצים וא"כ הדין אמת ויציב ונכון וקיים על מקומו ואין לשנותו כלל ועיקר מחמת תואנות החקירות החדשות מקרוב באו.  בוא וראה מה שכתב הנשר הגדול אבי אבות החכמים בתורה ובכל חקירה הרמב"ם ז"ל בפי' למשנה פ' העור והרוטב על עכבר שחציו עפר וחציו אדמה ותו לא מידי נאום הצעיר יהודה בכמ"ר אליעזר בריל ז"ל פה מנטובה צום העשירי תע"ח לפ"ק.  והיתה תשובתי אליו: ראיתי פסק מעכ"ת על הכנים ואמרתי יישר ויישר אע"ג דמנגד לסברא בכל מכל כל יען כי להחמיר ולא להקל אנן קיימין בדבר דבין הפוסקים נבוך ומסופק הוא אם הפידוקקיו או הפוליצי מותר להרוג בשבת ליעיין מר בשלטי גברים פ"א דשבת דף קי"א ע"ב אות א' ב' ואם הוא הפידוקייו מה הוא אם של ראש או של מקום אחר ועל הכל דמוללו וזורקו אמרינן בגמרא דשבת פ"א וזה כבודו אפי' בחול והחוקרים הודיעו בראיות ברורות דאין מין בא מן העפוש ואין הביצים מתהוים מן הזיעה אלא מן הבעלי חיים וחכמי ישראל שחזרו והודו לחכמי אוה"ע בענין מזל קבוע וגלגל חוזר הורו באצבע דלאו כל מילי דאתמרו בגמ' מפי הקבלה הם אלא דחכמי ישראל דברו גם הם לפעמים מפי השכל והחקירה האנושית ולא מפי הקבלה דאל"כ למה להם להודות היה להם להתחזק בקבלתם ולא לשוב מפני כל ראיות אוה"ע ואם בזמננו איכא ואיכא חכמי אוה"ע הסוברים כקאפערניקוס דגלגל קבוע לא מעטו הסוברים ג"כ ומוכיחים להיפך והדברים ההם אינם כחכמה למודית היינו מאטהעמאטיקע שיוכל האדם להביא ראיות ברורות ואמיתיות ומופת חותך עד אשר לא ישאר לבעל דין מקום לחלוק ולהשיב עליהם אלא זה אומר בכה וזה אומר בכה וכל אחד ואחד מביא ראי' לדבריו וגם בענין עיין הרע לא מעטו חכמי אוה"ע החוקרים כאובי"דו וזולתו, וגם פליניו נלוה עמהם דהאמינו דבר עין הרע כמונו. ... עכ"ל

Chapter 11, Mishnah 2: Difference between flea and louse: The former it is forbidden [to kill on Shabbat]; the latter, permitted.  This is the difference between bugs that procreate via sexual reproduction or come from earth, and those that come from dung, rotten fruit, and the like. ... Were I not afraid, I would say that now that biologists have researched, ascertained and written that every animal, without exception, comes from an egg, and have demonstrated this with clear proofs, one who guards his soul should distance himself from [lice on Shabbat] and kill neither flea nor louse....  Regarding this matter I say that if the sages of Israel were to hear the proofs of the gentiles, they would recant and agree with [the gentiles'] views, as in the case of [the astronomical dispute on Pesachim 94b]. ... The sages of Israel, in recanting and agreeing with the gentile sages [at Pesachim 94b], taught clearly that not everything stated in the Gemara is [known] from received tradition; that the sages of Israel, too, spoke sometimes from [their own] reasoning and from human investigation, and not from received tradition – for otherwise, why would they have agreed [with the gentile sages on Pesachim 94b]?  They should have adhered to their received tradition rather than recanting because of the gentiles' proofs.  [translation by HWMNBN]

No comments: