Friday, April 28, 2006

Rabbi Yosef Kafach

(1917-2000; Yemen-Israel):

i.  Note #1 to Mishneh Torah Hilchos Yesodei Ha-Torah (ch. 3 n. 1):

ר' יוסף קאפח, הערות למשנה תורה, יסודי התורה פרק ג, הלכה א (ירושלים: גלאור, תשמ"ד); ז"ל

כל מושגי מציאות הגלגלים מהותן מספרן ודירוגן, וכן אם גלגל חוזר והכוכב תקוע בעומק גוף הגלגל או שגלגל קבוע והכוכב חוזר על פני הגלגל, כל הדברים הללו לא קבלום חז"ל איש מפי איש, אלא, או מהבנתם והכרעתם הם עד היכן שהגיעה תורת האסטרונומיא בזמניהם, או שקבלום מחכמי העמים, וכמ"ש רבנו הל' ה-ו, ובהלכות קדוש החדש פי"ז הל' כד.  וטעם כל אלו החשבונות... היא חכמת התקופות והגימטריות שחברו בה חכמי יון ספרים הרבה, והם הנמצאים עכשיו ביד החכמים.  אבל הספרים שחברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים מבני יששכר לא הגיעו אלינו וכו', ע"ש.  ועיין עוד שם פי"א הל' ב-ה.  והוצרכתי להעיר זאת כי ראיתי רבים כגון קר"מ ואחרים מתאמצים למצוא מקור או רמז לדברי רבנו בלשונות חז"ל, ולדעתי אין צורך לכך.  והמעיין בדברי רבנו בתחלת החלק השני מספרו מורה נבוכים יראה לנכון כי כל הסתמכותו היא על חכמי האסטרונומיא מחכמי העמים.  וחשוב לדעת שהמצב כך הוא, כי בימינו כבר נשתנו מושגים הללו מן הקצה אל הקצה, ויש דברים שהיו אמת מוחלטת ונהרסו כליל.  ואם ידמה מי שאינו יודע מקורן, שמקורן במסורת חז"ל עלול חלילה לטעות גם בדברים שהם באמת מסורת חז"ל איש מפי איש והם יסודות יהדות.  לפיכך טוב לדעת האמת, שאם יסתרו כפי שנסתרו אין בכך כלום, ואין הדבר נוגע בכל שהוא באמונה היהודית.  ואותם המונחים שבמקראות שהם דברי נבואה או רוח הקדש יכול החכם לתאמם למצב ה"אמתי" העכשוי, לפיכך לא מצאתי לנכון לציין מקורות או מקבילות בדברי חז"ל.  ובמדרשים המאוחרים נטפלו רבות לדברים הללו ותלו בהן דרשות רבות ללא צורך.  עכ"ל

All conceptions of the heavenly spheres – their nature, number and position, and similarly whether the sphere rotates and the stars are fixed within its depth, or the sphere is fixed and and the stars revolve on its surface – all of these things were not received by Chazal in a chain of tradition [originating from Moses].  Rather, [Chazal's statements regarding these matters] either represent their own astronomical understanding and judgments – which were limited by however far the discipline had progressed in their day – or reflect what they learned from gentile scholars, as [Rambam] wrote in Halachot 5-6 (of Yesodei Hatorah) and in Kiddush Hachodesh Chap. 17 halacha 24: "The reasoning behind all of these calculations ... is the science of the seasons and of geometry regarding which the Greek scholars wrote many books, which are those found now in the hands of our scholars.  But the books written by the sages of Israel who lived in the times of the prophets ... did not come down to us...."  I have been obliged to note this point because I have seen many people ... attempting to find a source or hint to [Rambam's] statements [about astronomy] in the words of Chazal, and I do not believe it is necessary to do so.  One who studies the beginning of Part II of Rambam's Guide for the Perplexed will see that he relies entirely on the astronomy of gentile scholars.  It is important to know this, because in our day astronomy has changed completely, and what were once held to be certain truths have been entirely rejected; and if someone who does not know the source of [Chazal's] astronomical beliefs thinks them to be part of Chazal's [Mosaic] tradition, he may then reject, God forbid, [not only their astronomy but] other beliefs that really were part of Chazal's tradition, and that are foundational to Judaism.  It is therefore better to know the truth, so that if [such statements of Chazal] are contradicted – as they have been – the contradiction be of no consequence, and not undermine Jewish belief.  Those assumptions that appear in scripture, which are the products of prophecy or divine inspiration, can be reconciled to the scientific truth as it is known today.  I have therefore not seen fit to cite sources or comparable statements from the words of Chazal [in my comments on this section of the Mishneh Torah].  In more recent midrashim, many have dealt with these issues and have made many derashot without cause.  [translation by HWMNBN]

(Reference from Rabbi Student's website, at http://hirhurim.blogspot.com/2005/02/hazal-mistakes-and-frumteens.html)

ii. Notes to Mishneh Torah Hilchot Shabbat (Chap. 11, n. 4):

ר' יוסף קאפח, הערות למשנה תורה, שבת פרק יא, הערה ד; ז"ל

כתב המ"מ מפורש בסוגיא שם במסקנא דרב יוסף ורב אשי סברי שדעת חכמים הוא שכל דבר שפרה ורבה חייבים עליו דומה לאלים מאדמים שהיו נשחטין במשכן.  וחייבין על הריגת פרעושין אע"פ שאין בהן גידין ועצמות.  ופרעוש כתב הרמב"ן יש שפירשו אותו המין השחור הנקרא "בורגות" והוא הוה מן העפר בימות החמה, ואע"פ שאינו פרה חייבין עליו כמי שהוא פרה ורבה מזכר ונקבה, שכן ההורג עכבר שהשריץ מן העפר חייב, ולא פטרו מאלים מאדמים אלא כגון כינה שהיא מן הזיעה וכן תולעים שבאשפות ובדברים המוסרחים, וזה דעת הרמב"ם.  ולי משמע בעכבר שהשריץ מן העפר חייבים עליו ודאי מפני שמינו פרה ורבה הוא, אלא שהוא כמינין הסריסין, אבל מינין שאין בהן מפריה ורביה כלל כגון בורגות פטור, ולכתחילה נמי מותר בין לצוד בין להרוג דבכלל מאכולת הן, עכ"ל.  וזה דעת הרשב"א ז"ל וכתב שהפרעוש מין רחש אחר הוא שפרה ורבה ולא ה"בורגות".  עכ"ל המ"מ.

וכל הדברים יגעים.  כי לפי המציאות המוכחת כיום, כי גם הפרעוש וגם הכינה ורמשים המתהווים בגללים וכל האמור בהלכה זו כולם נהוים מזכר ונקבה, אלא שביצי כל מין מתפתחים באכסניא התואמת אותם.  והואיל ואין בדברינו להקל במה שאסרו חז"ל אלא לחוש לאסור תורה, הייתי אומר שראוי להמנע מהריגת שום רחש בשבת פרט למזיקין שיתבארו לקמן הל' ד.  ואשר לעכבר הנהוה מן העפר, נוסחת רבנו במשנה חולין פ"ט הל' ו שרץ שחציו בשר וחציו אדמה.  אמנם בפירושו שם כתב עכבר.  אך רבנו שם מסתייג מאד ממציאותו ונראה מדבריו שהוא סבור שהוא דבר שבאגדה אע"פ שפסק כן להלכה בפ"ב אבות הטומאות הל' יא.  ומשנתנו היא אם ימצא.  וז"ל רבנו בפירושו שם: והתהוות עכבר דוקא מן העפר עד שימצא מקצתו בשר ומקצתו טיט והוא מתנועע כולו, הוא ספור מפורסם מאד, ואין מספר לרבים אשר אמרו לי שראו אותו, ומציאות בעל חי כזה הוא דבר מפליא שאין לדעת לו הסבר כלל.  עכ"ל.  וכפי שכת"ר גם בימינו אין קץ לכל המספרים שראוהו, יהודים וגוים, ולדבריהם רואים אותם בשדות לעשרות אחרי הגשם.  ולצורך כך בליתי הרבה ימים כדי למצוא בריה זו, אמנם היו מסתובבים בשדות עכברים הנראים כך וכאשר תפשתי מהם לא מעט מתברר כי רק חציו האחורי מלוכלך בטיט ובאמת הוא עכבר ככל העכברים.  ונשאר כדברי רבנו אגדה בלבד.  ובכל ספרי הזאולוגיא העבריים והערביים שעיינתי בהם בילדותי לא מצאתי כזו.  קצרו שלדבר יש להזהר מלהרוג בשבת שום רחש, לבל נפגע באסור תורה.  עכ"ל

[Re. spontaneous generation:] All of these things are difficult, for, according to the reality as it has been demonstrated nowadays, both the flea and the louse, as well as bugs that appear on dung and all of the creatures discussed in this halachah [in the Mishneh Torah], are the products of sexual reproduction; each species' eggs simply hatch in the environment suitable to them. ... I would say [therefore] that it is appropriate to refrain from killing all species of bugs on Shabbat, except for harmful ones....   [translation by HWMNBN]

(Reference from Rabbi Student's website, at http://hirhurim.blogspot.com/2005/02/banned-v-hazal-and-science.html)

iii. Note #8 to The Guide for the Perplexed 2:8, regarding the astronomical debate on Pesachim 94b between the sages of Israel and the gentile sages:

ר' יוסף קאפח, הערות למורה הנבוכים (ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל"ז), ב:ח הערה 8; ז"ל

לפנינו בש"ס [(פסחים צד:)] הושמט קטע זה [שמביא הרמב"ם מהגמרא, והוא, "ונצחו חכמי אומות העולם"].  ואין ספק שבהשפעת "חכמים" המתקשים להודות על דבר שהוא היפך דעתם הושמטה.  ודברי רבנו תמוהים מעט, פתח "בתנועת הגלגלים" שהקולות הם של תנועת הגלגל.  וסיים שלפי הדעה גלגל חוזר ומזלות קבועים כפי ש"הוכח" עד ימיו אין להם קולות וכשטת ארסטו.  והיאך יתכן שכל כוכב לבדו יש לו קול וכל הגלגל עם כוכבו אין לו קול?  ולעצם הדבר אחרוני חכמי דורות ימי הבינים חזרו לאמת שטת חכמי ישראל וכמ"ש הישר מקאנדיא בספר אלים.  ואין צורך כיום להאריך בהנחות אלה כיון שהם שייכים לתחום הארכיאולוגיה האסטרונומית, גם גלגל חוזר וגם גלגל קבוע, וראה הע' דוד כהנא בספרו גלילות הארץ (בוקארעסט תר"מ) עמוד 44.  וראה גם לקמן פרק כד.  עכ"ל

As for the principal matter itself, the late medieval scholars [reversed the earlier belief and thereby] asserted the correctness of the sages of Israel....  There is no need nowadays to discuss these [various astronomical] assumptions at length, since they fall into the category of "astronomical archaeology" – [both the opinion of the sages of Israel and that of the gentile sages].  [translation by HWMNBN]

See also his notes to 2:24.

(Reference from Rabbi Student's website, at http://hirhurim.blogspot.com/2005/02/hazal-mistakes-and-frumteens.html)

No comments: