Tuesday, April 25, 2006

Akeidat Yitzchak

(Rabbi Yitzchak Arama; 1420-1494; Spain), Parashat Bo, Chap. 37:

ר' יצחק בן ערמאה, עקידת יצחק (פרעססבורג: פראנץ עדלען פאן שמיד, תר"ט, כרך ב), פרשת בא אל פרעה, שער שבעה ושלשים; ז"ל

ועל הבחינה הששית אמר נשוא ינשאו כי לא יצעדו וזה שאם יתנועעו גופי הכוכבים ממקומותיהם כמו שחשבו חכמי ישראל האומרים (פסחים צד:) מזל חוזר וגלגל קבוע כבר ישוער מהם שהם רצים ושבים מדעתם ורצונם ותוכל לטעות בהם שעושים מעצמם אבל מאחר שהם אינם רק כמסמרות נטועים בגלגלי הקפותיהם הנושאים אותם שאותם הגלגלי' גם הם נשואים בגלגל הגדול הנושא של כל אחד מהם כן על שני ענייני הנשיאות כאחד יכוין באומרו נשוא ינשאו כי לא יצעדו מעצמם אותם המצעדים שמיחסים להם חכמי התכונה ואחר שמכל אלו הטעמים אינן רק ככלי ביד היוצר אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטב אין אות' רצוני מעצמ'.  ועל דרך שאמ' החכם (קהלת ד') וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים לעשות רע.  ירצה קרוב לשמוע ולהבין מאופן תת כוכבי השמים וכסיליהם טרף לכל בשר וטבוח טבח והכין לפניהם לפי אכלם כי אינם יודעים לעשות רע ולמנוע טוב מבעליו כי אל אשר יהיה שמה רוח המקום ילכו לא יסבו בלכת'.  וכבר נמשך הפירוש הזה יפה לפניו ולאחריו כמו שפירשנו שם.  והנה על כל זה יתכן לומר מה שהמשיך מאין כמוך ה' גדול אתה וגדול שמך בגבורה.  לא כאלו ששמם גדול והם אינם גדולים מי לא ייראך מלך הגוים אשר מעוצ' גדולתך חלקת גדולה וכבוד על אלו הנמצאים העליונים עד אשר חשבו' האנשים לאלהים.  אמנם בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם נתבא' שאין כמוך ואמ' זה לכוין למה שאמ' למעלה נשוא ינשאו כי לא יצעדו כי הא דתנו רבנן חכמי ישראל אומרים מזלות חוזרים וגלגל קבוע וחכמי האומות אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים נצחו חכמי אומות בעולם והודו להם חכמים כדאיתא במסכת (פסחים שם) כי הענין הזה רצוני מהיות הככבים גופים נחים בלתי מתנועעים מעצמם ולא נעתקים ממקומם אשר מזה נתבא' מיעוט יכלת' ושכל מה שעשו לא עשו אלא מדעתו כמו שאמרנו נתבאר אמתתו ראשונה לחכמי הגוים ולמלכיהם מצד עוצם השתדלותם בעניני פרטי המלאכה ההיא אשר כוונו אליה לעבוד עבודתה ולשמור משמרתה כמו שנתפרסם מעבודתם הנכריות אשר אסרה אותם התורה תכלית האיסור מה שלא הוצרך כל זה לחכמי ישראל רק לדעת מה שכוון מהמלאכה ההיא לחכמת העבור ולחשבון תקופות ומולדות כתורה וכמצוה כמו שיבא.  והנותר מהם היה להם לזרה ולאבוד זמן בעניינים חצוניים שלא הותר להם להתעסק בהם, רק בזמן שאינו מן היום ולא מן הלילה (מנחות צ"ט:) כי בתורה כתיב (יהושע א') והגית בו יומם ולילה וההוא ינוקא (חגיגה י"ג.) דהוה דריש בחשמל נפק פולסא דנורא לאפיה וכו'.  ואחר שאמר כל זה הענין מגלוי הדעת על אלו הנמצאים העליונים על זה האופן מההודאה על פי חכמי הגוים עצמם שהוא הודאת בעל דין אמר כי הנכשל בזה השבוש הוא שוה לתועה אחר אלהי עץ ואבן בסכלותו ואמר (ירמי' שם) ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא לומר כי בשבוש הזה יחד כסיל ובער יפלו באחת.  וייחס הכסילות לחכמים בעיניהם החוזים בככבים.  והבוער לפתאים המאמינים בפסילים אשר הם מעץ ממש.  והכוונה שכמעט אין יתרון לאלו הפקחים על כל אלו הטפשים שהדבור עמהם על דעתם הוא מבואר שהוא מוסר הבלים מצד שעץ ממש הוא וכסף מרוקע וגו' ולא כראשונים אשר אמר עליהם כתמר מקשה המה וגו' ודי להם חרפה וכלימה:  עכ"ל

If the stars themselves moved [independently], as was thought by the Jewish sages who said (Pesachim 94b), "The stars move, while the sphere [they are on] is stationary," one might then conjecture that they moved of their own accord, and mistakenly conclude that they did so with their own independent power.  But since they are merely like nails affixed to the spheres [forming] their orbits, which carry them, and which are in turn carried by the great sphere carries every one of them, the verse, "They are carried about for they cannot walk" (Jeremiah 10:5) refers to both of these types of carriage.  "For they" – those travellers that the astronomers discuss – "cannot walk (travel)" – on their own power; and since, for these reasons, they are merely like a tool in the hand of the craftsperson, "Do not fear them; for they can do no harm, nor can they do good" (ibid.) – independently. ... After all this, what [Jeremiah] continues to say – "There is none like you, O God! You are great and your name is great in might" (Jeremiah 10:6) – makes sense.  [He says,] You are not like those whose names are great but who are not themselves great.  "Who would not fear you, O king of the nations" (Jeremiah 10:7), who have, in your immense greatness, apportioned greatness to the heavenly entities to the extent that men thought them gods?  Truly, "Among all the sages of the nations and in all their kingdoms" (ibid.) it has become clear that "there is none like you" (ibid).  [Jeremiah] says this referring to his earlier statement, "They are carried about for they cannot walk;" as per the rabbis' teaching, "The Jewish sages say that the stars move, while the sphere [they are on] is stationary, and the gentile sages say that the sphere moves and the stars are fixed [on it]; the gentile sages triumphed, and the Jewish sages agreed to [their view]," as it says in the tractate (Pesachim 94b) – for this means that the stars are bodies at rest, not moving independently, implying, in turn, that they have no independent abilities, doing whatever they do only because of God.  This truth was discovered first by the gentile scholars and their kingdoms because of their immense efforts in pursuing this study [of astronomy], which they concentrated on in order to serve [the heavenly bodies] ... in the foreign ways of their religions, which the Torah forbade; while the Jewish sages did not need to know [all this astronomy] – except as it related to the intercalation of months and the timing of the seasons and the new moons, necessary for the Torah and [its] commandments....  The rest they considered foreign and a waste of time – foreign matters that they were never permitted to study....  After discussing all of this about the discovery of [the true (and powerless) nature of] the celestial bodies by the gentile sages themselves – constituting a "litigant's admission" [which has the force of 100 witnesses], [Jeremiah] says that one who makes this error [of worshipping them] is, in his stupidity, the equivalent of one who strays after gods of wood or stone (cf. Jeremiah 10:8-9)....  [translation by HWMNBN]

(Reference from Peshuto Kemashma'o, by Rabbi Avraham Ze'ev Beeber (Lakewood, NJ, 5765), to Pesachim 94b)

No comments: