Friday, April 28, 2006

Maharam Schick

(Rabbi Moshe Schick; 1805-1879; Hungary), Responsum #7:

שאלות ותשובות מהר"ם שיק, אבן העזר, תשובה ז (ניו יורק: ר' יהושע אלי' גראססמאן, תשכ"א); ז"ל

מה שהעיר על דברי התוס' בברכות דף ב' ע"ב בד"ה דלמא וברש"י בפסחים דף צ"ג ע"ב ד"ה מעלות השחר ועוד בכמה דוכתי כ' דהחמה נכנסת בעובי הרקיע וזה נגד הסכמת הגמרא בפסחים דף צ"ד ע"ב שאמר רבי נראין דבריהם מדברינו שהחמה נכנס בלילה תחת הקרקע והיכא דאמרינן נראין כ' התוס' בעירובין דף מ"ו ע"ב ד"ה ר"א וכו' שמורין כן וכ"כ הרא"ש בפ' כל שעה והטור וב"י באו"ח סי' תנ"ה בשם ר"א ממיץ דהחמה מהלכת תחת הארץ בלילה ולכך אין לשין אלא במים שלנו.  ויותר תימה על נוסח הלשון שתיקנו בזמירות לשבת הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבתה ומאיר לעולם כולו דמשמע כמ"ד דנכנס בעובי ברקיע עכ"ל:

והנה לפי הנראה לי דהדברים דלא קבלו חכז"ל מהלממ"ס אלא שאמרו כן לפי סברתן ובדבר שאינו מקובל ואין לו שורש בתורתינו אלא עפ"י החקירה והנסיון קשה להכריע.  וכמה פעמים הכריעו חכמים עפ"י השכל שהדבר הוא כך והדור הבאים אחריהם השכילו יותר בדבר זה וחלקו על הדיעה הראשונה וכל דבר שמסכימים עליו עפ"י הנסיון א"א להחליט הדבר אלא עפ"י הרוב וכן הוא בהא דאמר רבי שנראין דברי חכמי אומות העולם אבל לא הכריע בהחלט כי בדבר כזה שמביאין רק ראיות א"א להחליט לגמרי ובאמת בהרמב"ם בספר המורה הגירסא שחכמי ישראל חזרו מדבריהם ועכ"פ לפי הגירסא שלנו לא אמר רבי אלא נראין.  ואין זה ענין למ"ש התוס' שם בעירובין דנראין היינו הסכמה דזה שייך רק בדיני תורה שאנו מחוייבין לעשות כפי שנראה ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות והקב"ה מסכים על ידו משא"כ בדברים שהם בחקירת הטבע:

וכבר האריך הרמב"ן בפ' בראשית בקרא וירא אלקים וכו' ושם כ' על פסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד שרמז למה שיהי' לאחר נתינתן ברקיע ורמז לתנועת הגלגל על כל פני הארץ ועשרים וארבע שעות שכל רגע מהם בוקר וערב והיינו כדעת חכמי אוה"ע הנ"ל אבל עד יום הרביעי שנתלו המאורות ברקיע השמים והי' אור בוקר ולילה איכ"ל שהי' על אופן שנכנס האור בעובי הרקיע ויצא בבוקר ועל ענין זה אפשר שתיקנו הנוסחא ההוא דהקב"ה פתח בכל יום היינו מאי שהי' אז בתחילת הבריאה שנקרא במליצה ההוא דלתןת שערי מזרח וקאי כל הענין הכל על אור הראשון ולבאר יותר נ"ל דהרי נאמר בקרא לעולם ה' דברך ניצב בשמים דמזה ילפינן דכשם שברא הקב"ה עולמו להשפיע הברכה והטובה לבריותיו לעולם כשבא אותו היום הוא משפיע כמו שהשפיע אז וא"כ כשם שבששת ימי בראשית השפיע הקב"ה אורו בכל יום ויום להאיר אל יושבי תבל כך הקב"ה מחדש בטובו בכל יום מ"ב והוי השפעת האור כפותח בכל יום שערי הרקיע להאיר על הארץ כן נראה לי להסביר:

ובגוף הדבר כבר הקשה על הנוסח הנ"ל בספר הברית מאמר ד' שני המאורות פרק כ' וביאר שדרך המשורר לינקוט מליצה לפי המדומה לבני אדם עיי"ש.  ועכ"פ בש"ס שלנו אינו מוכרע לא לכאן ולא לכאן וצריכין אנו לחוש אם יש נפ"מ לדינא לחומר היוצא מב' הסברות ולכך לענין מים שלנו חששו לדיעה ההוא ורש"י ותוס' נקטו בלשונם הדבר לפי דעת חכמי ישראל שהיו אז ואע"ג שעתה הסכימו המחקרים וגם נראה כן בעין ובניסיון שהחמה נכנסת בלילה מתחת לארץ מ"מ נקטו בזמירות הנ"ל לפי המדומה.  ואני מפרש לשון הנוסחא הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע בכל יום שערי מזרח וכו' ומרמז על המדרש שהביאו התוס' בחולין דף מ' ד"ה הא וכו' שהמלאכים מנהיגים את החמה בהשגחת השי"ת ועל זה רמז הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע וכו' ולא כתבתי הדברים האלה אלא כדי למלאות רצונו כי אין לנו נפ"מ בזה ואחתום בברכה.  דברי הדו"ש הק' משה שיק מברעזאווע.  עכ"ל

[A question regarding] what is written in Tosafot, Berachot 2b, s.v. "Dilma"; in Rashi, Pesachim 93b, s.v. "Mei'alot hashachar"; and in several other places – that the sun enters into the thickness of the sky [at night] – which contradicts the conclusion of the Gemara on Pesachim 94b, where Rebbi says, "[The gentile sages'] view (that the sun travels beneath the earth at night) appears more probably correct (nir'in) than our own" (and where the word nir'in is used, Tosafot on Eruvin 46b, s.v. "Rabbi Eliezer etc." write that we rule accordingly, and the Rosh, in Chapter Kol Sha'ah, and the Tur and Beit Yosef (Orach Chaim 455) concur, as they quote from Rabbi Eliezer of Metz that the sun travels beneath the earth at night, and we therefore knead [matzah] dough only with water that has sat at least one night since being drawn).  Even more perplexing [than Rashi and Tosafot's contradiction of the Gemara's conclusion] is the statement established in the Shabbat prayers: "He who opens daily the doors of the gates of the east and breaches the windows of the sky; he brings the sun out from its place, and the moon from its resting-place, and illuminates the world" – which implicitly concurs with the view that the sun enters the thickness of the sky [at night].

It seems to me that matters that were not received by Chazal as halachah leMoshe miSinai, but rather which they said according to their own reasoning – and with something that is not received [from Sinai] and has no root in our Torah, but rather comes from investigation and experience, it is difficult to determine [that it is true].  And there are many occasions when the sages determined, according to their own intellects, that a matter was a certain way, and the subsequent generation analyzed the matter further and disputed the earlier view.  Any conclusion drawn from experimentation is can be considered only probable, [not certain].  Indeed, in the dispute on Pesachim 94b, Rebbi said that the gentile sages' view appeared more probable, but he did not express certainty; for a matter like this, which is investigated only by finding evidence [of one view or the other], cannot be  resolved with certainty.  In truth, according to the reading of the Gemara found in The Guide for the Perplexed, the Jewish sages recanted their position; but according to our reading, Rebbi said only that the gentile sages' view appears (nir'in) more correct.

...

Regarding the fundamental issue: the text of the [Shabbat] prayer quoted above has already been questioned in Sefer Habrit, ma'amar 4 – Shnei Me'orot, Chap. 20, where [the author] explains that it is the poetic style to describe things based on how they appear to the human observer [as opposed to how they really happen].  Regardless, in our Gemara [the question of how the sun travels at night] is not decided one way or the other, and we must [therefore] observe the stringencies resultant from each view.  Therefore with regard to water passing the night [the halachic decisors] implemented the stringency resulting from the [gentile sages'] view; while Rashi and Tosafot described [the sun's movement] according to the Jewish sages of the time [of the dispute the Gemara records].  Although scientists now agree – and it is apparent to the eye and by experimentation – that the sun travels below the earth [at night], the [Shabbat] prayer describes [its movement] based on how it appears....

[translation by HWMNBN except for the first 2 sentences of the second paragraph, which are largely taken from http://www.zootorah.com/controversy/sources.html]

2 comments:

Anonymous said...

HE DOES NOT SAY subsequent generations JUST THE NEXT generation

He Who Must Not Be Named said...

Good point. I will change the translation. Thank you.

The import of his words is unaltered, however.