Tuesday, April 25, 2006

Malbim

(R. Meir Leibush Malbim; 1809-1879; Eastern Europe):

i. Artzot Hachaim, footnote to Orach Chaim 1:

ר' מאיר ליבוש מלבים, ארצות החיים, הג"ה לאורח חיים סימן א (ירושלים, תש"כ); ז"ל

אם הבאתי נא הנה את דברי הגמ' דעירובין הנ"ל, והיא גם היא אחת מן הדברים המופלאים, אשר בדברי חז"ל אשר אויביהם ילעגו למו, דהא נודע למתחילים, דהשמש הולכת בין בקיץ בין בחורף על חגורת המזלות ממזרח למערב, ואיך יאמרו כדבר הזה, אשר אין לו שחר, לכן הנה הואלתי תת לפניך ידידי הקורא מסילה ישרה אשר בה תעבור בשלום, להגי' אור דברי חז"ל, אשר בערפלי הספיקות מחותלים, ועם זה יבואר ג"כ, שחצות הוא באמצע הלילה ממש שלא כדעת המג"א: טרם תדעון הנלפ"ד במ"ש שצד צפון פרוץ במלואו כמ"ש על נוטה צפון על תהו (איוב) ועי' בב"ת כ"ה מנחות כ"ט נראה שכוונו בו על חלק הכדור, אשר תחת כפות רגלינו, אשר לפי דעת האחרונים, יש בו ארץ רחבת ידים מלא צאן אדם ובהמה רבה, ובו מצאו את העולם החדש, (אמעריקא) ולפי דעת הקדמונים, הי' כולו מים במים, וחושך על פני תהום, והי' לדעתם יסוד העפר עם יסוד המים, משתתפים לכדור אחד, שחציו העליון מגולה, וחציו התחתון מכוסה בים אוקיינוס, כמ"ש (בפר"א פ"ה) הארץ נשקעת על התהומות, גם (בפ' ג' דעבודת כוכבים ובמדבר רבה) איתא שהעולם ככדור והים כקערה, וברבה (פ' בראשית) קרקוסי שמים במימי אוקיינוס הם אחוזים, וכ"כ הראב"ע והרד"ק בפסוק כי הוא על ימים יסדה), וכ"ד ר' אברהם בר חייא (בספר צורת הארץ) וכ"כ החכם הישראלי (פ"א מאמר ב' מספרו יסוד עולם), גם הרמב"ם (פע"ג חלק ראשון מספר המורה) כן דעתו, כמו שדקדק עליו בספר מאור עינים (פס"א) וכ"ד בעל (שבילי אמונה). ולפ"ז נראה שמ"ש בבב"ת (דף כ"ה) ר"א אומר רוח צפונית אינה מסובבת ובלילה חמה נכפפת למעלה מן הרקיע, ור"י אומר רוח צפונית מסובבת, ובלילה חמה הולכת אחורי כפה, שנאמר הולך אל דרום וכו', פליגי בזה, שר"א סובר, שצד צפון והוא החלק אשר תחת הכדור, אינו מסובב, ואין בו ישוב, ור"י סובר שיש בו ישוב, וכמו שנודע לאמת בזמנינו, ועז"א שהוא מסובב מאדם ובהמה רבה. ובאמת ר"א ור"י שניהם סוברים שהשמש סובבת בלילה תחת הכדור, ומ"ש ר"א שהולכת בלילה על הרקיע, יובן במ"ש במ"נ (ח"ב פ"ל) ובאב"ע ועקידת יצחק ומהרי"א (פ' בראשית) וכן הסכימו רוב הקדמונים, אשר שמים ורקיע אינם דבר אחד, כי שם רקיע הונח על האד הלח העולה מן הארץ, ועובי' של הרקיע הוא עד תכלית עליית האדים, ולפ"ז מ"ש (בפסחים דף צ"ד) שעובי' של רקיע אלפא פרסא, וזה שיעור בין השמשות שהחמה מהלכת בעובי' של רקיע, כוונו בו, למ"ש הרמב"ם (בפי' המשניות פ"א ממס' ברכות מ"א) עמוד השחר הוא האויר המתנוצץ בפאת מזרח, קודם עלות השמש, וטעם זה קרבת אור השמש מן הקטורים העבים העולים מן הארץ, אשר די עלותם נ"א מיל, (ועי' בתוי"ט שם בשם ר' יש"ר מקנדיאה). ואלה האדים הם מתגברים יותר נגד מי הים, ולפ"ז יובן שר"א לשיטתו שסובר שצד צפון והוא החלק אשר תחת הכדור, אינו מסובב בישוב רק שמוקף בים אוקיינוס, ממילא הרקיע שהוא האדים התהומיים העולים מים אוקיינוס, נגבהים שם ביותר, והשמש עולה בגלגלה עליהם ועז"א לפי שטתו שהחמה הולכת בלילה למעלה מן הרקיע, היינו למעלה מן האדים, ובאמת סובר שיורדת תחת הכדור רק אחר שאין בו ישוב, רק תהום, וכל חלק הכדור מכוסה באדים, לא יתכן להניח עליו הלשון, שהולך תחת הכדור שזה מורה על מקום יבשה לא על מקום מים שאין שם רק הרקיע שהוא האד הלח שעל פני התהום, ור"י שסובר שצד התחתון מיושב שפיר הניח בלשונו שיורדת למטה מן הקובה, היינו מן הכדור (ועי' במהרש"א). וזה בעצמה הפלוגתא (בפסחים דף צ"ד) שחכמי ישראל אומרים שהחמה הולכת בלילה למעלה מן הרקיע, היינו שאין ישוב תחת הכדור. רק האדים הלחים והתהום שהם הרקיע, וחכמי או"ה אומרים שיש שם ישוב ועז"א תחת הקרקע, וכדברי ר"י, ומסיק ע"ז ונראים דבריהם מדברינו, ואון לדברי מצאתי (בת"י קהלת) בפסוק הולך אל דרום, אזיל כל סטר דרומא ביממא, ומחזר לסטר צפונא בלילה ארח תהומא, הרי שגם התרגום שדבריו לקוחים מדברי ר"א ור"י שבבב"ת בשגם למ"ש במגילה (דף ג') נתיסד ע"פ ר"א ור"י, מ"מ כתב שאזיל דרך התהום. עכ"ל


The Gemara in Eruvin 56a is one of the astonishing things among Chazal’s statements, which their enemies mock: for even novices beginners know that the sun travels along the celestial equator from east to west during both summertime and wintertime; and thus how could [the Gemara] say something out of the question like this? ... First you should know what seems to me to be the meaning of the statement that the northern side [of the earth] is entirely open.... See Bava Batra 25 and Menachot 29: it seems that they were referring to the part of the globe that is beneath our feet, on which, according to the latter [authorities], there is a great expanse of land full of men and animals – there they found the New World (America); [but] according to the early [authorities], it was entirely aqueous.... They believed the element of earth and the element of water combined to make one globe, its upper half exposed, and its lower half covered by the ocean, as it says (Pirkei Derabbi Eliezer Chap. 5) “The land is sunken into the [watery] depths;” it also says (Avoda Zara Chap. 3 and Bamidbar Rabba) that the world is like a globe and the sea is like a dish; and in Midrash Rabba (Parashat Bereishit), “The hooks of heaven are fastened to the waters of the ocean;” R. Avraham ben Ezra and Radak wrote thus on [Psalms 24:3]; this is also the view of R. Avraham bar Chiya (in Tzurat Ha’aretz); the sage Yisraeli wrote the same (1:2 of Yesod Olam); this was Rambam’s view too (Guide for the Perplexed 1:73), as it was derived in Me’or Einayim (Chap. 61); and this is also the view of the author of Shevilei Emuna. According to this, it seems that the statement in Bava Batra 25 – Rabbi Eliezer says the the northern side [of the earth] is not surrounded, and at night the sun bends back above the sky, while Rabbi Yehoshua says the northern side is surrounded, and the sun goes behind the covering at night... – reflects this difference of opinion. Rabbi Eliezer holds that the northern side – the part of the world on the underside of the globe – is uninhabited; whereas Rabbi Yehoshua holds that it is inhabited, as is known now to be true.... In truth both Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua believe that the sun revolves beneath the globe at night; when Rabbi Eliezer says it goes above the sky (rakia) at night, it should be understood based on The Guide for the Perplexed 2:30, and Ibn Ezra, Akeidat Yitzchak and Mahari (Parashat Bereishit) – as indeed was the consensus of most of the early [authorities]: that the shamayim and the rakia are not identical, for the term rakia refers to the moist cloud that rises from the earth, the breadth of the rakia being the uppermost reaches of the clouds. ... These clouds are more prominent above the waters of the sea. Accordingly, it will be understood that Rabbi Eliezer follows his own view, that the northern side, which is the underside of the globe, is surrounded not by human settlement, but rather by the ocean; thus the rakia – the clouds of moisture that rise from the ocean – are very high there, and the sun ascends above them in its sphere; and thus he says, consistent with his own views, that the sun travels above the rakia at night – meaning, above the clouds. He actually holds that the sun descends beneath the globe; but since there is no settlement there, only depths [of water], [that] entire part of the globe being covered in clouds, one cannot say that the sun travels beneath the globe, for this would refer to the location of dry land, not the place of water, where there is only the rakia – the moist clouds above the depths. And Rabbi Yehoshua, who holds that the underside [of the globe] is inhabited, was very well able to say that the sun descends beneath the kuba, i.e., the globe (see Maharsha). This itself is the point of dispute (Pesachim 94) when the sages of Israel [Chazal] say that the sun travels beneath the rakia at night – i.e., there is no habitation on the underside of the globe, only the moist clouds and the depths, which are the rakia; while the gentile sages say that there is habitation – thus they said [the sun travels] beneath the earth, like Rabbi Yehoshua. The conclusion [there] is that their [i.e., the gentile sages’] words seem more correct than our own [i.e., Chazal’s]. I have found support for my words (in Targum Yonatan [Yerushalmi?] to Ecclesiastes) on the verse “It goes toward the south...:” [the Targum reads,] “[The sun] traverses the entire southern side by day, and turns to the northern side at night [and goes] via the depths.” Thus the Targum, too, whose words are taken from Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua in Bava Batra – in addition to which it states in Megilla (3) that [the Targum] was founded upon [teachings of] Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua – nonetheless wrote that [the sun] travels by way of the depths.

[Translation by DES.]

(Reference from R. Menachem Mendel Kasher, Kav Hata’arich Hayisraeli 2:8*, p. 29.)

ii. Commentary to Psalms 145:4 (belongs to III-D-3):

פירוש מלבי"ם לתהלים קמה, ד (ירושלים: פלדהיים, תשנ"ח); ז"ל

דור לדור ישבח מעשיך, אחר שאין אנו משיגים גדולתו מצד עצמו ישבחו רק מעשיך, שרק על ידם אתה ניכר, ויש הבדל בין שבח ותהלה, שגדר השבח שהדבר משביח יותר ממה שהיה מקודם, ור"ל שכל שיוסיפו דור ודור לעיין במעשי ה' ובסתרי הטבע, יכירו בם חכמות ופליאות שהיו נעלמים מראשונים, וישבחו את מעשיו שיוסיפו בטובם וחכמתם על מה שהיו עד הנה, עד שכל דור הבא יראה שדור הקודם לא הבין את מעשה ה' כראוי, וגבורותיך יגידו, חוץ ממה שישבח מעשה הטבע הקבועים מששת ימי בראשית, יגידו גם גבורותיך מה שתעשה בגבורה נגד תהלוכות הטבע, בעת שתרצה להתגבר על אויביך: עכ"ל

"From generation to generation your works will be praised": Given that we cannot grasp [God's] own greatness, only [his] works will be praised, for it is only through them that [he] is perceived. There is a difference between [the two words for praise] "shevach" and "tehilah"; "shevach" [which is used here] implies that something improves upon what was before. It means here that with each generation's further investigations into the works of God and the secrets of nature, they will perceive in them wisdom and marvels that were hidden from the earlier ones, and they will give "shevach" to his works, for they will [express appreciation] of more of the goodness and wisdom in his works than had all previous generations; every generation will realise that the previous one did not sufficiently understand God's works.

"And they will relate your mighty deeds": Aside from their giving "shevach" to nature, which has been unchanging since the six days of creation, they will relate also your mighty deeds – what you do with might, against the laws of nature, when you wish to overcome your enemies.

[translated by DES]

(Reference from RMT.)

No comments: