Tuesday, April 25, 2006

Yesamach Levav

(Rabbi Yeshua Shimon Chaim Ovadyah; 1872-1952; Morocco):

i. She'eilot Uteshuvot Yesamach Levav, Orach Chaim #10:

שו"ת ישמח לבב, ר' ישועה שמעון חיים עובדיה, אורח חיים סימן י (פרוייקט השו"ת, אוניברסיטת בר-אילן, גירסה 11 (2003)); ז"ל

ומה שהקשו מהר"ם אלשקר והלח"מ על סברא זו של ר"ת ז"ל מהכחשת המציאות שלפי מה שחזרו חכמי ישראל והודו לחכמי אוה"ע אין כאן לא חלון ולא עובי הרקיע. לא יער ולא זאבים, הנה כבר כתבנו בשם הרב"ד ז"ל דלא הודה לחכמי אוה"ע אלא רבי וכו' ונסתייע ממה שקבעו ביוצר של שבת וכו' כמ"ש לעיל. עוד זאת מצינו תירוץ מרווח ונכון יותר שתירץ הרדב"ז ז"ל בתשובה הנז"ל וז"ל והוי יודע שאף ע"פ שחזרו חכמי ישראל להודות שהחמה זורחת בלילה תחת כדור הארץ ואינה נכנסת בחלונה אחורי הכיפה כמו שהיו אומרים תחלה, דודאי השתא קים לן דכוכב קבוע וגלגל חוזר [ר"ל דבזה תליא מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אוה"ע, דלא יצדק לומר חלון ועובי רקיע אלא לשיטת האומרים גלגל קבוע וכוכב חוזר, דכיון שהכוכב מתנועע מעצמו אז יצדק לומר שנכנס בעובי הרקיע ועולה על הכיפה. מה שאין כן לשיטת האומרים כוכב קבוע וגלגל חוזר שאז הכוכב אינו מתנועע מעצמו אלא נגרר אחר תנועת הגלגל אל אשר יהיה שמה רוחו ללכת ולא שייך לומר שנכנס בעובי הרקיע ועולה על הכיפה כיון שהוא קבוע בגלגל ואין בידו ללכת אנה ואנה] לא נפקא מינה מידי לשיעור ביה"ש דבין הכי ובין הכי שיעורו הוא תלתא רבעי מיל דמשעה שמסתלקת החמה מעל הארץ הוי תחילת ביה"ש [נ"ל שצ"ל תחילת השקיעה] וכשנשקעת במערב ועדיין לא נראו ג' כוכבים הוי ביה"ש, ובציור השקיעה היה מחלוקת לא בשיעורה. תדע שהרי כל המפרשים לא הזכירו דבר מזה בהל' שבת והרי הם היו בקיאים במהלך השמש ויודעים שחזרו חכמי ישראל והודו לחכמי אוה"ע, ואם איתא דאיכא נפקותא וכו', הו"ל לפרש. אלא ודאי לא נ"מ מידי וכו', וזה ברור בעיני, עכ"ל. וכן תירץ בקונטרס מבו"ה שם בפ' יו"ד בביאור רחב ובסוף דבריו כתב וז"ל, ואף שלפי האמת אין השמש נכנס בעובי הרקיע ואין שם שקיעה שניה מ"מ דינו של ר"ת הוא אמת ונקטינן כוותיה לעשות זמן ביה"ש ג' רבעי מיל קודם שעת יציאת ג' ככבים בינונים והזמן הנשאר עד אחר השקיעה נחשוב ליום גמור דהיינו שיעור ג' מילין ורביע, וזהו הכלל העולה מפי' ר"ת בין שהשמש יכנס בעובי הרקיע או ישקע תחת הארץ ואין זה מעלה ומוריד לענין זה הדין וכו', יע"ש בדברי קודשו כי נעים כי תשמרם בבטנך. עכ"ל

[Regarding] the objection Maharam Alashkar and the Lechem Mishneh raise against Rabbeinu Tam's view based on its inconsistency with reality – for according to the Jewish sages' recantation [of their own astronomical model] and adoption of the gentile sages' model, there is no window [in the sky] and no thickness of the sky [as Rabbeinu Tam's view assumes], "no forest and no wolves" – we have already written in the name of R.B.D. ... that only Rabbi Yehudah Hanasi, not [all of the Jewish sages], recanted [and adopted the gentile sages' view, and therefore Rabbeinu Tam's astronomical model is not invalid].... We have also found a more powerful and correct answer, which was given by Radvaz ... as follows: "The Jewish sages recanted and agreed [with the gentile sages] that the sun shines beneath the sphere of the earth at night – rather than entering its window [in the sky] behind the covering [of the earth] as they had originally thought; for nowadays we certainly believe that the stars are fixed and the sphere [to which they are affixed] moves [as the gentiles claimed]." (He means by this that the dispute of the Jewish and gentile sages hinges on this question [of which is fixed – the star or the sphere]; for [the astronomical model involving] a window in the sky and a thickness of the sky [through which the sun travels] makes sense only according to the view that the sphere is fixed and the star moves, in which case, since the star moves on its own, it is plausible that it travels through the thickness of the sky and ascends above the covering. However, according to the view that the star is fixed and the sphere moves, the star does not move on its own at all, but is instead carried along with the movement of the sphere, whither it be; in which case, it makes no sense to propose that it enters the thickness of the sky and ascends above the covering, for it is fixed on the sphere and does not possess the power to move [independently].) "Know, however, that [the Jewish sages' recantation] has no impact on the length of halachic twilight ("bein hashemashot"), which is three quarters of a mil regardless [of which astronomical model one accepts]: for halachic twilight (it seems to me it should say, "sunset") begins when the sun retreats from the earth, and halachic twilight is the period of time after the sun has set in the west but before 3 stars are visible. The dispute [of the Jewish and gentile sages] was about the description of what occurs during sunset, not how long it takes. Proof: none of the commentators mentioned anything about this regarding the halachot of Shabbat [and its beginning and end times], though they were knowledgeable about the path of the sun, and knew that the Jewish sages had accepted the gentiles' view. If there were any halachic consequence to [the sages' recantation], [the commentators] ought to have said so. Certainly, then, there is no halachic consequence. This is clear to me." So, too, is the question answered in the booklet Mevo Hashemesh in Chapter 10...: " Even though the truth is that the sun does not enter into [the firmament's] thickness in the evening, and there is thus no "second sunset", Rabbeinu Tam's law is nonetheless true, and we follow his ruling – that halachic twilight is the period of three quarters of a mil prior to three medium-sized stars' becoming visible; and the 3-and-a-quarter mil of time [before that but] after sunset we consider fully day. This is the rule that is the outgrowth of Rabbeinu Tam's explanation, regardless of whether the sun enters into the sky's thickness or descends below the earth – which makes no difference for the purpose of this law...." Look at his holy and beautiful words there, that you may retain them within you. [translation by HWMNBN]

(Thanks to RBP for his assistance.)

ii. She'eilot Uteshuvot Yesamach Levav, Orach Chaim #12:

שו"ת ישמח לבב, ר' ישועה שמעון חיים עובדיה, אורח חיים סימן יב (פרוייקט השו"ת, אוניברסיטת בר-אילן, גירסה 11 (2003)); ז"ל

ולענין מה שהקשו על ר"ת שכפי שחזרו חכמים והודו לחכמי אוה"ע אין כאן לא חלון ולא עובי הרקיע, כבר הבאתי שם דברי הרדב"ז ודעמיה שאין זו מן התימה. ותכלית הענין הוא שהשקיעה הא' היא שקיעת גוף החמה והשקיעה הב' היא שקיעת אורה מפאת מערב, ולדידן שתיהן יצדקו על ירידתה באופק כמש"ש. עכ"ל

Regarding the question they asked on Rabbeinu Tam – that since the Jewish sages recanted and adopted the view of the gentile sages, there is no window [in the sky] and no thickness of the sky, as Rabbeinu Tam's explanation assumes – I already [see above, #10] quoted from ... Radvaz and those of like mind that this is not problematic. Essentially, [this is because even though Rabbeinu Tam believed there were two stages of sunset, based on an astronomical model of the sun's movement we now know to be incorrect, the two points in time which he identified as those two stages are still meaningful according to our current understanding]: the first stage of sunset is the setting of the sun itself, and the second stage of sunset is the departure of its light from the western end [of the sky] – both of them, according to [our current knowledge], related to the sun's descent below the horizon, as I explained there. [translation by HWMNBN]

2 comments:

Anonymous said...

I think it should be "Yesamach Levav," not "Yismach..." (as per the original in Tehillim).

DES said...

You're probably right. I'll change it next time I do other work on the list. Thanks.