Tuesday, April 25, 2006

III-B-2

Not All of the Talmudic Sages' Scientific Beliefs Were Necessarily Correct:
Indicative

Rabbeinu Chananel (ben Chushiel; 990-1053; Tunisia).
רבינו חננאל בן חושיאל
פירוש לפסחים צד, ב, ד"ה ת"ר חכמי ישראל אומרים חמה (III-B-2)

R. Yedidya ben Eliyahu (11th century; Middle East?).
אגרת לנגיד מצרים, ר' מבורך בן סעדיה (III-B-2)

Rivam (R. Yitzchak ben Meir; c. 1090-1130; France).
ריב"ם - ר' יצחק בן מאיר
תוספות, חולין נט, א, ד"ה אלו הן סימני חיה (III-B-2)

Ra'aviah (R. Eliezer ben Yoel Halevi; c. 1140-1220; Germany).
ראבי"ה - ר' אליעזר בן יואל הלוי
ספר ראבי"ה, חלק ב, פסחים סימן תפה (III-B-2)

R. Shmuel ibn Tibbon (c. 1150-1230; Provence; translator of Rambam's works).
יקוו המים, פרק ד (III-B-2)

Tosafot to Pesachim 94a (12th or 13th century; France/Germany).
תוספות, פסחים צד, א, ד"ה כל הישוב כולו (III-B-2)

Ramban (R. Moshe ben Nachman; 1194-1270; Spain-Israel).
רמב"ן - ר' משה בן נחמן
פירוש על התורה, ויקרא יב, ב (III-A-2)
פירוש על התורה, בראשית ב, יח (III-A-2)
פירוש על התורה, ויקרא יח, יט (III-A-2)
פירוש על התורה, בראשית ב, יז
חידושים על הש"ס, חולין מב, ב, ד"ה מה שנחלקו (III-B-2)

Or Zarua (R. Yitzchak ben Moshe; 1200-1270; Austria).
אור זרוע - ר' יצחק בן משה
אור זרוע חלק ב, הלכות פסח רנו (III-B-2)

Smag (Sefer Mitzvot Gadol; R. Moshe ben Yaakov of Coucy; 13th century; France).
סמ"ג - ר' משה ב"ר יעקב מקוצי
ספר מצות גדול, לא תעשה עט (III-B-2)

Hagahot Maimoniot (Ramach – R. Meir Hakohen of Rothenburg; 13th century; Germany).
הגהות מיימוניות - רמ"ך – ר' מאיר הכהן מרוטנברג
הגהות מיימוניות אות מ למשנה תורה, חמץ ומצה ה, יא (III-B-2)

Meiri (R. Menachem ben Shlomo; 1249-1316; Provence).
מאירי - ר' מנחם בן שלמה
חידושים על הש"ס, נדה יז, ב (III-A-2)

Mordechai (R. Mordechai ben Hillel Ashkenazi; c. 1250-1298; Germany).
מרדכי - ר' מרדכי בן הלל אשכנזי
מרדכי, פסחים תקצג (III-B-2)

Ritva (R. Yom Tov ben Avraham Alasevilli; 1250-1330; Spain).
ריטב"א - ר' יום טוב בן אברהם אלאשבילי
ביאור ההגדה של ליל פסח, ד"ה מצה זו שאנו אוכלי (III-B-2)
חידושים על הש"ס, שבת פה, א, ד"ה ומנ"ל דקים להו לרבנן (III-B-2)

Rabbeinu Bachya (ben Asher; c. 1265-1340; Spain).
רבינו בחיי - בן אשר
פירוש על התורה, ויקרא יב, ב (III-A-2)

Sefer Ha’aguda (R. Alexander Hakohen Suslin; ?-1349; Germany).
ספר האגודה - ר' אלכסנדר זוסלין הכהן
ספר האגודה, פסחים מא (III-B-2)

Rabbeinu Yerucham (ben Meshullam; c. 1280-1350; Provence-Spain).
רבינו ירוחם - בן משולם
תולדות אדם וחוה ה, ג (III-B-2)

R. Shemarya Ha’ikriti (1290-1340; Greece).
ספר המורא, דפים 4-7 (III-B-2)

R. Avraham Klausner (Mahara’ak; in Sefer Haminhagim; 1350-1408; Austria).
ר' אברהם קלויזנר - מהרא"ק; ספר המנהגים
ספר המנהגים, פסח, צב (III-B-2)

Rashbash (R. Shlomo ben Shimon Duran; c.1400-1467; Algeria).
רשב"ש - ר' שלמה בן שמעון דוראן
שו"ת הרשב"ש תקיג (III-B-2)

R. Eliyahu Mizrachi (Re'em; c.1450-1526; Turkey).
שו"ת ר' אליהו מזרחי (רא"ם), נז (III-B-2)

R. Yosef Karo (author of Shulchan Aruch, Beit Yosef and Kesef Mishneh; 1488-1575; Portugal-Greece-Turkey-Israel).
ר' יוסף קארו - שולחן ערוך, בית יוסף, כסף משנה
בית יוסף, אורח חיים תנה, א(א), ג - ב (III-B-2)

Ra'anach (R. Eliyahu ibn Chaim; c. 1530-1610; Turkey).
הנותן אמרי שפר, פרשת בראשית, דף א, א (III-B-2)

Maharsha (R. Shmuel Eliezer Edels; 1555-1631; Poland).
מהרש"א - ר' שמואל אליעזר אידלש
חדושי אגדות, פסחים צד, ב, ד"ה ונראין דבריהם כו (III-B-2)
חדושי אגדות, תענית ט, ב, ד"ה ר"א אומר כל העולם כולו (III-B-2)
חדושי אגדות, בבא בתרא כה, ב, ד"ה ר"א אומר העוה"ז (III-B-2)
חדושי אגדות, בבא בתרא עד, ב, ד"ה א"ל מאור גדול ראיתי (III-B-2)
חדושי אגדות, ברכות מד, ב, ד"ה מאי דעתיך (III-B-3)

R. Binyamin Mussafia (1606-1678; Spain-Italy-Germany-Netherlands).
מוסף הערוך, ערך סלמנדרא (III-A-2)

R. Avraham ben Mordechai Halevi (c.1650-1712; Egypt; author of Ginat Veradim).
מכתב מובא בשו"ת מהרי"ף, מו (III-B-2)

Mishneh Lamelech (1657-1727; Turkey).
אישות טו, ד (III-B-2)

Maharif (R. Yaakov Feraji Mahmah; c. 1660-1730; Egypt).
מהרי"ף - ר' יעקב פראג'י מהמה
שו"ת מהרי"ף, מז (III-B-2)

R. Shimshon Chasid (Mahorshach; R. Shimshon Bloch; c.1670-1737; Germany).
ר' שמשון חסיד - מהורש"ח; ר' שמשון בלוך
תוספות חדשים, נדה א, ד (III-B-2)

Pnei Moshe (R. Moshe Margolios; 1710-1781; Lithuania).
פני משה - ר' משה מרגליות
פני משה לירושלמי תרומות ג, א, ד"ה דבר שאיפשר לך (III-B-2)
פני משה לירושלמי חלה א, א, ד"ה ויבדקוה (III-B-3)

Machatzit Hashekel (R. Shmuel ben Nosson Neta Halevi Kolin; Germany; 1724-1806).
מחצית השקל - ר' שמואל בן נתן קולין
מחצית השקל, אורח חיים תנה, ד"ה סמוך כו'. דמן הדין (III-B-2)

Pri Megadim (R. Yosef Teomim; c.1727-1792; Poland-Germany).
פרי מגדים - ר' יוסף תאומים
פרי מגדים, משבצות זהב, אורח חיים תנה, א (III-B-2)
פרי מגדים, אשל אברהם, אורח חיים תנה, א (III-B-2)

Yad Eliyahu (R. Eliyahu Ragoler; 1794-1849; Lithuania).
יד אליהו - ר' אליהו ראגאלער
יד אליהו, חלק הכללים, אות מ, ה (III-B-2)

R. David Luria (Radal; 1797-1855; Lithuania).
פירוש רד"ל, אות ח, למדרש רבה, בראשית ו, ח (III-B-2)

Ketav Sofer (R. Avraham Sofer; 1815-1871; Hungary).
כתב סופר - ר' אברהם סופר
שו"ת כתב סופר, אורח חיים קכב, ב (III-B-2)

Pekudat Elazar (R. Raphael Elazar Halevi Ibn Tovo; ?-1886; Morocco-Israel).
פקודת אלעזר - ר' רפאל אלעזר הלוי אבן טובו
פקודת אלעזר, אורח חיים רסא (III-B-2)

Yefei Einayim (R. Aryeh Leib Yellin; ?-1886; Poland).
יפה עינים - ר' אריה ליב יעלין
יפה עינים, פסחים צד, א, ד"ה ומעלות השחר (III-B-2)

R. Shalom Malka (?-1895/96; Israel).
וזרח השמש, דפים יג, א - יג, ב (III-B-2)

R. David Friedmann (also known as Rav Dovid Karliner; 1828-1917; Lithuania).
אגרת מובא בספר הברית לר' מ"ב פירוטינסקי, רסד, ז, יא (III-A-2)

Sedei Chemed (R. Chaim Chizkiya Halevi Medini; 1833-1904; Palestine-Turkey-Crimea-Palestine).
שדי חמד - ר' חיים חזקיה הלוי מדיני
שדי חמד, מערכת המ"ם, כלל קסד (III-B-2)

R. Shlomo Zalman Ehrenreich (1860-1944; Hungary).
אבן שלמה ז לספר ראב"ן ב (III-B-2)

Yesamach Levav (R. Yeshua Shimon Chaim Ovadyah; 1872-1952; Morocco).
ישמח לבב - ר' ישועה שמעון חיים עובדיה
שו"ת ישמח לבב, אורח חיים י (III-B-2)
שו"ת ישמח לבב, אורח חיים יב (III-B-2)

R. Moshe Feinstein (1895-1986; Russia-United States).
אגרות משה, אבן העזר ב, ג, ב (III-B-2)

R. Immanuel Jakobovits (1921-1999; Germany-UK-Ireland-USA-UK).
Jewish Medical Ethics, Intro. (pp. xxxvi-xxxix) (III-A-2)
Jewish Medical Ethics, Chap. 2 (pp. 29-31) (III-A-2)

R. Zalman Nechemiah Goldberg (current; Israel).
קונטרס השתנות הטבעים נא לספר השתנות הטבעים בהלכה, מהדורה ב (III-A-2)

R. Yisrael Meir Levinger (current; Switzerland).
מאור למסכת בכורות, בכורות ז, ב (III-A-2)

R. Chaim Malinowitz (current; USA-Israel; Dayan, Bet Din of Kollel Harabbonim, Monsey, New York, and a Senior Editor of the Schottenstein Talmud published by Artscroll).
הסכמה לספרי ר' נתן סליפקין (III-A-2)

R. Meir Mazuz (current; Israel).
מכתב מובא במנוחת אהבה, מהדורה ג, מילואים לפרק יח, ו (III-A-2)

No comments: